• holor wells
  • Video | Drain Water from holor well

Holor Wells collection!

Holor Wells collection, between village of holor and ramchahah

Detail

The name of the Historical Water Structures structure:

Holor Wells Collection

Location:

Between the Holor and Ramachah villages

Detail (Persian)

:نام سازه

مجموعه چاه های هلر

:موقعیت

مابین روستاهای هلر و رمچاه

More Detail (Persian)

در جزیره قشم آب مورد نیاز چاه های هلر از باران تامین گشته و مابین چاه دیواره هایی جهت هدایت آب به داخل چاه ایجاد شده و در دهانه هر چاه نیز ورودی و خروجی برای آب در نظر گرفته شده است. این چاه ها در شیب دامنه کوه قرار گرفته و در حال حاضر دارای آب بوده و مورد بهره برداری قرار می گیرند . تعداد چاه ها 15 عدد می باشد . ذی نفعان آن مردم روستای هلر و رمچاه می باشد. همچنین چاه های مذکور با آب های سطحی پر گشته و به همین سبب ساختار آن ها شبیه به خمره می باشد . از آب چاه به عنوان آب شرب استفاده می شود . تخریبات صورت گرفته عبارت است از : دهانه چاه ها با سیمان پر گشته است.